Przetwarzanie danych

             INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 99 z siedzibą w Kraków – os. Stalowe 10.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

* Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
* Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
* Macie prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, kreślonych w przepisach prawa.
* Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
* Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, str.1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: ispektor2@mjo.krakow.pl
Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych są z upoważnienie Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 99 jej pracownicy (nauczyciele, pracownicy administracyjni,logopeda, psycholog w zakresie koniecznym do należytego wypełnienia przez nich obowiązków służbowych.

Zapraszamy!