Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY
SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA NR 99 IM.ZIELONEGO MOTYLKA
W KRAKOWIE

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021r. poz. 1618).

 

 

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwację, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

O NASZEJ PLACÓWCE

Samorządowe Przedszkole nr 99 im. Zielonego Motylka usytuowane jest w gminie Kraków, os.Stalowe10. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez  Gminę  Miejską Kraków.  Współpraca  z rodzicami układa się bardzo dobrze, rodzice wspierają nasze inicjatywy, chętnie biorą udział w organizowanych na terenie naszego przedszkola konkursach, kiermaszach i festynach. Obecnie do przedszkola uczęszcza około 100 dzieci w wieku od  3 lat do 6 lat w czterech oddziałach. Samorządowe Przedszkole nr 99 jest przedszkolem ekologicznym. Tworzymy go z myślą o dzieciach, rodzicach oraz środowisku, w którym żyjemy. Dlatego też od kilku lat realizujemy program ukierunkowany na szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Bierzemy udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz różnego rodzaju konkursach, uroczystościach, festynach i happeningach.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka jest zlokalizowana w budynku mieszkalnym, nie przeszkadza nam to jednak dostosować przedszkole do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Nasze przedszkole zajmuje parter budynku oraz I piętro. Możemy poszczycić się jasnymi  i estetycznymi salami.

Przedszkole dysponuje dużym ogrodem zabaw.

 

 MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA.

 

DYDAKTYKA

 • dbałość o wszechstronny rozwój dziecka,
 • rozwijanie uzdolnień,
 • atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych,
 • bardzo dobre przygotowanie do szkoły,
 • wysoki poziom uroczystości.

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 • przyjazny dziecku rozkład dnia,
 • dbałość o bezpieczeństwo,
 • przestrzeganie praw dziecka,

 

KADRA

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
 • życzliwy i kompetentny personel obsługowy,
 • zaangażowany dyrektor.

 

BAZA

 • dobra lokalizacja budynku, z dala od głównych ulic i zgiełku,
 • dobrze wyposażone sale w estetyczne meble i zabawki posiadające certyfikaty,
 • duża ilość pomocy dydaktycznych i zabawek,
 • bardzo dobrze wyposażona kuchnia przedszkolna,
 • stale modernizowany budynek.

 

RODZICE

 • dobrze układająca się współpraca z rodzicami,
 • zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola,
 • wzrost świadomości rodziców dotyczący konieczności wspierania rozwoju dziecka.

 

Rada Pedagogiczna opracowała  5 – letni Plan Pracy Przedszkola na lata

2018-2023.

Zadania , które będą realizowane w Planie Pracy w kolejnych latach to:

 1. 2018/2019 -”Jestem przedszkolakiem, lat niewiele mam ale o Polsce pamiętam”.
 2. 2019/2020 – „Małe serce wie, że o przyrodę należy troszczyć się”- Dbamy o zdrowie naszych wychowanków i szanujemy środowisko przyrodnicze. Edukacja przyrodnicza. Edukacja prozdrowotna.
 3. 2020/2021- „Muzyka łagodzi obyczaje”
 4. 2021/2025 – „Pozwól zrobić mi to samemu”. Innowacja Pedagogiczna.
 5. 2022/2023- „Mali podróżnicy poznają świat”.

 

W roku szkolnym 2022/2023 w „Planie Pracy Przedszkola” będą realizowane dwa zadania:

1.”Przedszkolak w świecie muzyki”. Celem  jest rozwijanie wrażliwości na muzykę oraz rozbudzanie zainteresowań muzycznych oraz wspomaganie rozwoju  emocjonalno – społecznego i ruchowego dziecka, a także umożliwianie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno – ruchowych.

  2.„Kocham moje miasto – Kraków”. Celem jest poznawanie i  rozbudzenie zainteresowania przedszkolaków interesującymi i pięknymi  miejscami w naszym mieście.

 

 

ZADANIA WYMAGAJĄCE POPRAWY:

 • modernizacja ogrodu przedszkolnego ,
 • kontynuowanie i nawiązanie współpracy z instytucjami o charakterze ekologicznym w naszym regionie, mieście,
 • zapewnienie dzieciom różnorodnych form i metod pracy umożliwiający rozwój dziecka we wszystkich sferach( zwłaszcza rozwój ruchowy i emocjonalny dziecka).

 

Przedszkole systematycznie współpracowało z wieloma Instytucjami ekologicznymi na terenie naszego miasta i angażowało się w akcję zbiórki nakrętek i baterii.

 

 

Strategia

 

 

 • Dalsza dbałość o zapewnienie dzieciom szeroko pojętych warunków higieniczno – zdrowotnych, zapewnienie pobytu na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki itp.
 • Konsekwentna troska o ochronę środowiska naturalnego zgodnie z przyjętą misją przedszkola – kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych i przyrodniczych, oraz wychowanie dzieci w kierunku piękna i estetyki otoczenia.
 • Zachowanie ciągłości w pracy w zakresie wychowania regionalnego i patriotycznego, dbałość o kultywowanie tradycji, współpraca z instytucjami, placówkami rozwijającymi u dziecka poczucie patriotyzmu, przynależności narodowej.
 • Rozbudzanie twórczych i kreatywnych postaw poprzez różnorodne i atrakcyjne formy pracy oraz projektowane sytuacji edukacyjnych.
 • Zapewnienie dostępności wczesnej pomocy specjalistycznej dzieciom

o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieciom z problemami rozwojowymi: psycholog, logopeda, współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 • Odkrywanie zdolności u dzieci, każde dziecko jest wyjątkowe i każde ma bagaż możliwości i zdolności. Ważne, zatem staje się odkrywanie u dzieci zdolności. Warto stosować różne metody pracy by pomóc dzieciom zdolnym rozwijać uzdolnienia i pobudzać ich twórcze myślenie. Aby to osiągnąć należy zastosować odpowiednie metody.

Wśród nich wyróżnić można: stopniowe zwiększanie wymagań, ciekawe prowadzenie zajęć, inspirowanie materiałami, stwarzanie dodatkowej motywacji ( przydzielanie ról, wykorzystanie posiadanych przez dziecko wiadomości zdobytych poza przedszkolem), organizowanie indywidualnego procesu dydaktycznego w oparciu o program autorski, zachęcanie do udziału w konkursach, zajęciach dodatkowych, stwarzanie atmosfery akceptacji, kształtowanie poczucia dobrej zabawy, wzmacnianie w świadomości rodziców potrzeby wczesnego wykrywania talentu i predyspozycji dziecka .

 • Utrzymanie szerokiej, urozmaiconej oferty zajęć dodatkowych: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec.
 • Kształcenie kultury języka – kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, spotkania z autorami, współpraca z Teatrem Ludowym, współpraca z biblioteką.
 • Promocja placówki w środowisku: Promując przedszkole należy zwrócić szczególną uwagę na kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku poprzez: pielęgnowanie przedszkolnych tradycji, upowszechnianie osiągnięć dzieci i nauczycieli, zdobywanie sojuszników, prowadzenie strony internetowej oraz prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook, urządzanie festynów i spotkań w środowisku, wydawanie folderu, ulotek, plakatów, umieszczanie logo na papierze firmowym.

Współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom” i udział w corocznej akcji „Góra Grosza”. Współpraca z Krakowskim Sanepidem i uczestnictwo w programie „Czyste powietrze wokół nas”. Nawiązanie współpracy z redakcją „Gazety Krakowskiej”  oraz „Głosem Nowej Huty” i coroczna promocja placówki w prasie. Współpraca z Progres MOS  Kraków Zachód „Akademia Przedszkolaka”.

 

 • Współpraca w środowisku: Rada Dzielnicy XVIII, Szkoła Podstawowa nr 37, Szkoła Podstawowa nr 80, Samorządowy Żłobek nr 5 na os. Willowym, Domy Kultury i inne placówki wychowania przedszkolnego, Hospicjum im. Św. Łazarza oraz Krakowskie Hospicjum dla dzieci.   Współpraca z pobliską biblioteką. Współpraca z Krakowskim   Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Współpraca z MOPS.   Współpraca z Samorządowymi Przedszkolami nr 117 i nr 104.  Współpraca z Nowohuckim Centrum Kultury. Współpraca z Tauron Areną.  Współpraca z osiedlowym Klubem „Wersalik” – przedstawienia dla seniorów i udział w warsztatach.  Współpraca z VIII Komisariatem Policji i Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Współpraca ze Strażą Miejską. Współpraca Z Instytutem Pracy Socjalnej przy AP. Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym – „Koło Rozwoju Nauczyciela”. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Dog Rescue” (organizacja zbiórki dla zwierząt).

 

 • Wzmocnienie udziału rodziców w życiu przedszkola.

Bardzo ważnym organem działającym w przedszkolu jest rada rodziców. Rada rodziców może ingerować w sprawy wychowania dzieci w przedszkolu, oraz mieć wpływ na całą pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą placówki. Podstawowym zadaniem rady rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, by interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

Istotne znaczenie mają wobec tego kontakty z rodzicami.

Jeśli  sytuacja epidemiologiczna będzie nadal niepokojąca to  w roku szkolnym 2022/2023 współpraca z rodzicami   organizowana  będzie w sposób bezpośredni, w reżimie sanitarnym.

Ponadto współpraca z rodzicami odbywać się będzie poprzez:

1) Prezentacje działań przedszkola na stronie internetowej przedszkola oraz na portalu społecznościowym fecebook.

3) Przekazywanie za pomocą technologii komunikacyjnych bieżących informacji  dotyczących pracy grupy.

4)Organizowanie uroczystości i spotkań o charakterze rodzinnym np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny – on line.

5) Organizacje nowych zasad „kontaktów indywidualnych” z rodzicami, w celu przekazywania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności. Określanie kierunków współpracy w zakresie wspomagania dziecka.

6). Ustalenie  nowych zasad kontaktów  ze specjalistami:  psychologiem, logopedą, itp.

7). Udostępnianie literatury fachowej znajdującej się w przedszkolnej bibliotece.

 

 • Aktywizowanie kadry nauczycielskiej do tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych. Projekt to jednorazowe przedsięwzięcie o dużej złożoności, ograniczone czasowo, mające charakter interdyscyplinarny, przynosi bardzo dobre efekty wskutek łączenia działań praktycznych i umysłowych. Projekt wyzwala twórczą aktywność dzieci, inspiruje do różnorodnych, dobrze zaplanowanych działań zmierzających do kształtowania nie jednej, lecz wielu umiejętności. Przygotowanie projektu to: sprecyzowanie tematu, opracowanie zasad i założeń organizacyjnych, określenie adresatów, celów, czasu realizacji i oczekiwanych rezultatów, opracowanie programu, zdefiniowanie form                   prezentacji osiągniętych wyników.

 

Nauczycielki z gr. I „Motylki” oraz z  II „Biedronki” w roku szkolnym 2022/2023 będą uczestniczyły w  II edycji  Ogólnopolskiego  projektu  edukacyjnego  „Bawimy się zmysłami”. Czas realizacji projektu 1.10.2022 r. – 31.05.2023 r.

Głównym celem projektu  jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe projektu:

– poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i         zmysłów,

-wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci – rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań,

– tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała,

– współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

„Ogród przedszkolny jako miejsce wielozmysłowych doświadczeń” to projekt autorski , który będzie realizowała nauczycielka z gr. I „Motylki”.

 

Cele projektu:

– rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania świata,

-budzenie i pogłębianie zainteresowania światem przyrody,

-stymulowanie wszystkich zmysłów w bezpośrednim kontakcie z naturą

– promowanie postaw prozdrowotnych,

-zachęcanie do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Ponadto nauczycielka z gr. I  będzie realizowała Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie”.

Cele projektu:

– kształtowanie postaw proekologicznych,

– uświadamianie zależności stanu środowiska od działalności człowieka,

– umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższych środowisku,

– promocja idei ekologicznych,

– wdrażanie do selektywnej zbiórki odpadów,

– pogłębianie zainteresowań przyrodniczych,

– uzmysłowienie roli papieru i kartonu w edukacji przedszkolnej,

– rozbudzanie kreatywności,

– kształtowanie sprawczości i samodzielności,

– nabieranie pewności siebie i kształtowanie własnej wartości.

 

 

 

 

Nauczycielki z grupy II „Biedronki” będą realizowały jeszcze  dwa  projekty edukacyjne :

 

1.Muzyczny projekt ”Pokaż maluszku, jak tupiesz nóżką. Czyli muzyczny kwadrans rytmiczny”. Głównymi celami projektu  są:

– rozwijanie wrażliwości muzycznej u dzieci,

– przygotowanie  do poprawnego śpiewania i słuchania muzyki,

– słuchanie piosenek  i melodii na których oparte są zabawy i ćwiczenia słuchowo – ruchowe,

wyzwalanie swobody psychicznej dziecka, przezwyciężenie nieśmiałości i różnego rodzaju zahamowań,

–  integracja grupy.

 1. Projekt edukacyjny pt. „Kot”.

Głównymi celami projektu są:

–  kształtowanie więzi że środowiskiem kotów,

–   kształtowanie postawy właściwego stosunku wobec zwierząt,

–   rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku do zwierząt.

 

W gr. III „Pszczółki” przedszkolaki będą uczestniczyć w dwóch projektach:

 

1.Projekt  autorski „Wielka klasyka  dla małego smyka”  w oparciu o twórczość  Camilo Saint – Saens . Cele projektu:

–  wprowadzenie przedszkolaków w świat muzyki klasycznej,

–  rozwijanie zainteresowań muzyką,

–  aktywne słuchanie muzyki klasycznej,

–  zapoznanie z instrumentami muzycznymi,

–  kształtowanie wyobraźni i pojęć muzycznych.

 

2.Ogólnopolski projekt edukacyjny „Przytul książkę – dotknij, poczuj, zobacz. Cele projektu:

–  kształtowanie zainteresowań czytelniczych,

–  ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych,

–  rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.

W  gr. IV „Mrówki” będą realizowane trzy projekty edukacyjne :

 1. Projekt „Bajeczna księga” to projekt czytelniczy mający na celu szerzenie czytelnictwa wśród przedszkolaków.
 2. Projekt muzyczny „Bliżej muzyki”- autor Ludmiła Fabiszewska. Celami głównymi projektu są:

rozwijanie zainteresowań muzycznych,

rozwijanie  umiejętności  śpiewania,

rozwijanie umiejętności gry na instrumentach .

3.„Przedszkolak w świecie zawodów”. Cele  projektu:

– stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów i wskazywania  na społeczną użyteczność pracy ludzkiej,

– zapoznanie dzieci z atrybutami  charakterystycznymi dla danego zawodu,

– organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia,

– preorganizacja zawodowa.

 

 • Wychowanie dzieci zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami takimi jak: dobro, prawda i piękno. Praca z wychowankami to realizacja działań ukierunkowanych na: rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się, kształtowania umiejętności pracy w zespole, ukazywanie niepowodzenia jako doświadczenia na drodze rozwiązywania problemów i pokazywania trudności, kształtowanie więzi grupowej, wdrażanie do aktywnej współpracy w grupie rówieśniczej, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wyrażania i nazywania własnych uczuć, myśli i przekonań, zapoznanie z ogólnie przyjętymi prawami dzieci, wdrażanie do ich przestrzegania.

 

 

Cele główne:

 

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 

 1. Zarządzanie przedszkolem
 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego rozwoju.

 

 

 

Cele szczegółowe

 

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej, a także o atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów autorskich i projektów edukacyjnych.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta.
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

 

Kryteria sukcesu

 

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Nawiązanie współpracy z instytucjami ekologicznymi działającymi na terenie naszego regionu.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, przeglądach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 

 

JAK PODNOSIĆ JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

 

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej,
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Nowohuckim Centrum Kultury, biblioteką, policją, strażą pożarną, Strażą Miejską, władzami samorządowymi, Teatrem Ludowym, Szkołą Muzyczną, Tauron Areną
 • współpraca ze Szkołą Podstawową – konkursy, przedstawienia i inne uroczystości,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

 

 

Promocja Placówki:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku,
 • prowadzenie kroniki przedszkola,
 • organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych,
 • prowadzenie strony internetowej placówki,
 • zamieszczanie informacji o działaniach w naszym przedszkolu na portalu społecznościowym Faccebook,
 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu ( logo, gadżety, itp.),
 • dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka w przedszkolu,
 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania wychowania przedszkolnego,
 • uczestnictwo w przeglądach, konkursach, spartakiadach.

 

ZAMIERZENIA  DO  DALSZEJ  PRACY:

 

w zakresie bazy :

 

 • wyposażenie ogrodu w drewniane place zabaw oraz sprzęt  rekreacyjny,
 • zakup mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych do sal dzieci,
 • pozostałe remonty w ramach potrzeb.

 

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
  dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
  planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

  w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
  ●zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikację,
  ●doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel.
 • Nabycie  kwalifikacji  do nauczania języka angielskiego w przedszkolu.

  w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
  ●zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  ●kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

 

Każdy pracownik pedagogiczny otrzyma jeden egzemplarz Koncepcji, aby mógł z nią pracować.

Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.

Raz w roku podjęta będzie dyskusja nad koncepcją w celu naniesienia ewentualnych poprawek.

Rodzice zapoznają się z koncepcją na zebraniach, oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy!