Opłaty za pobyt

Opłaty za Samorządowe Przedszkole nr 99

ZMIANA OPŁATY ŻYWIENIOWEJ OD KWIETNIA!

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez -Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Nr LXXXI/1256/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. z póź. zmianami
Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 – 13:00.

Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.

 

Za każdą godzinę korzystania z nich przez dziecko w wieku do 5 lat ustala się opłatę w wysokości:

  • 8:00-13:00 – 0 zł
  • 1,14 zł każda następna godzina poza podstawą programową,
  • 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+,

 

*UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 

Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.

Wysokość stawki żywieniowej :

3 posiłki( I śniadanie, II śniadanie, obiad ) – 11,00 zł
2 posiłki ( I śniadanie, II śniadanie) – 8,80 zł
2 posiłki( II śniadanie, obiad ) – 8,80 zł
1 posiłek ( obiad) – 5,50 zł

 

Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

 

Od 1 września 2017r odpłatność z tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego będzie pobierana „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z tym także z tytułu wyżywienia. Płatność należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków

Nr konta w Baku PKO BP: 02102028920000550205903788

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka )

.

 

*podstawa prawna:
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=58267
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=69203
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572
https://przedszkole99.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/10/Uchwala-RMK.pdf

Zapraszamy!