Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Samorządowe Przedszkole nr 99 „Zielony Motylek” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://przedszkole99.krakow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Kamila Krawczyk
Adres e-mail : kamilakrawczyk.przedszkole@gmail.com
Numer telefonu: 12 644 32 05.
Adres e- mail / formularz kontaktowy/: przedszkole99@wp.pl https://przedszkole99.krakow.pl/kontakt-2/

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej: Rzecznik Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

1. Główne wejście do budynku przedszkola prowadzi główne wejście schodami, usytuowane w osiedlu Stalowym.  Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

2.Budynek jest częścią bloku mieszkalnego, posiada piwnicę, parter oraz I piętro. Aby dostać się na I piętro należy pokonać schody.

3.  Aby dostać się do budynku należy wejść po 6 schodach, następnie drzwi wejściowe- otwierane ręcznie. Drzwi wejściowe są zamknięte. Dzwonek znajduje się prawej stronie na wysokości 1,5m.

4. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

5.W budynku nie ma windy, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

6.Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Kategoria: Przedszkole

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  03.09.2021r.

PROCEDURA
ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM nr 99 W KRAKOWIE

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami uzyskuje pomoc od pracowników przedszkola.
 2. Przedszkole zapewnia obsługę osoby ze szczególnymi potrzebami na parterze budynku lub
  w formie kontaktu zdalnego.
 3. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno – komunikacyjnej. Wniosek można wysłać drogą elektroniczną na adres: p118@enic.pl
 4. Osoba, o której mowa w pkt. 3 może również wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno – komunikacyjnej, poprzez:
 • złożenie osobiste w Przedszkolu Samorządowym nr 99 w Krakowie,
 • wysłanie pocztą na adres: Przedszkole Samorządowe nr 99 os. Stalowe 10, 31-921 Kraków.
 1. Wniosek o zapewnienie dostępności stanowi zał. 1
 2. Sprawę załatwia  pracownik sekretariatu przedszkola.
 3. Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • opis sprawy, którą chce załatwić osoba ze szczególnymi potrzebami,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, cyfrowym lub informacyjno – komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności – jeżeli dotyczy,
 • w przypadku  żądania zapewnienia dostępności cyfrowej – wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 1. Załatwienia sprawy w formie wskazanej we wniosku – uzgodnienie z wnioskodawcą sposobu i terminu załatwienia sprawy. Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, wnioskodawca jest niezwłocznie informowany o braku możliwości zapewnienia wnioskowanej dostępności oraz o możliwościach zapewnienia dostępu alternatywnego.
 2. Termin załatwienia bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia     wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnioskodawca powiadamiany jest o przyczynach opóźnienia i  nowym termin nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. W przypadku dotyczącym żądania zapewnienia dostępności cyfrowej,  bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe wnioskodawca powiadamiany jest o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 3. Wskazany  pracownik   Przedszkola  Samorządowego nr 99  w Krakowie uzgadnia sposób i termin załatwienia sprawy przez wnioskodawcę po czym sporządza odpowiednią notatkę uzgodnieniową w sprawie.
 4. W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku dotyczącym żądania zapewnienia dostępności cyfrowej,  wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się w trybie  przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

 

 

Zapraszamy!